स्पर्धा वर्ष ठिकाण मुले मुली
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९१-९२ मुंबई शहर मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर लातूर
८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९२-९३ कन्नड (औरंगाबाद) बीड मुंबई शहर कोल्हापूर मुंबई उपनगर
९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९४-९५ अहमदपुर (लातूर) मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर कोल्हापूर
१०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९५-९६ मनमाड (नाशिक) मुंबई शहर मुंबई उपनगर बीड मुंबई उपनगर
११वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९६-९७ पुणे मुंबई शहर सांगली कोल्हापूर पुणे
१२वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९८-९९ पुणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर
१२वी(अ)किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०००-०१ अहमदनगर मुंबई शहर कोल्हापूर उस्मानाबाद मुंबई शहर
१३वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००१-०२ वाशी (ठाणे) मुंबई उपनगर कोल्हापूर कोल्हापूर मुंबई उपनगर
१४वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००२-०३ औरंगाबाद मुंबई उपनगर सांगली सांगली ठाणे
१५वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००३-०४ परभणी रत्नागिरी मुंबई उपनगर कोल्हापूर मुंबई शहर
१६वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००४-०५ भिवंडी (ठाणे) कोल्हापूर ठाणे कोल्हापूर पुणे
१७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००५-०६ गंगापूर (औरंगाबाद) सांगली ठाणे कोल्हापूर औरंगाबाद
१८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००६-०७ उस्मानाबाद रायगड कोल्हापूर सोलापूर लातूर
१९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००७-०८ सेलू (परभणी) सांगली ठाणे पुणे सातारा
२०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००८-०९ औरंगाबाद रायगड कोल्हापूर पुणे सांगली
२१वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००९-१० सोलापूर  रत्नागिरी मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर
२२वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१०-११ नाशिक रायगड कोल्हापूर पुणे लातूर
२३वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०११-१२ हिंगोली  कोल्हापूर बीड  मुंबई उपनगर कोल्हापूर
२४वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१२-१३ जालना  कोल्हापूर बीड  पुणे कोल्हापूर
२५वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१३-१४ सांगोला – सोलापूर  बीड  कोल्हापूर मुंबई उपनगर सातारा
२६वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१४-१५ सोलापूर परभणी  कोल्हापूर सातारा सांगली 
२७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१५-१६ सांगली  मुंबई उपनगर सांगली  मुंबई उपनगर अहमदनगर 
२८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१६-१७ मंचर – पुणे परभणी ठाणे पुणे कोल्हापूर
२९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१७-१८ अलिबाग – रायगड कोल्हापूर परभणी मुंबई उपनगर कोल्हापूर
३०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१८-१९  ———-  ——–  ——–  ——-

 ——–

३१वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०१९-२०
अहमदनगर
ठाणे पुणे मुंबई उपनगर 

परभणी 

३२वी किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२१ परभणी परभणी नंदुरबार सांगली

पुणे

 

loading