वरिष्ठ गट राज्य अजिंक्यपदनिवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा:-

वर्ष नाव ठिकाण पुरुष महिला
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
१९५९   सोलापुर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा    
१९६०   बडोदा – गुजरात मुंबई विद्यापीठ मिल्स ओनर्सअसोसिएशन विजय क्लब. मुंबई एस. एन. डी. टी. कॉलेज,मुंबई
१९६१   ठाणे मिल्स ओनर्सअसोसिएशन पश्चिम रेल्वे रुईया कॉलेज, मुंबई युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६२   कराड – सातारा मिल्स ओनर्सअसोसिएशन सोलापुर जिल्हा युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई रुईया कॉलेज, मुंबई
१९६३   मुंबई मध्य रेल्वे मिल्स ओनर्सअसोसिएशन विश्वशांती क्रीडा मंडळ,मुंबई रुईया कॉलेज, मुंबई
१९६४   अहमदनगर मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई विश्वशांती क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६५   पाचगणी – सातारा पुणे जिल्हा सोलापुर जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६६   मनमाड – नाशिक मुंबई जिल्हा महाराष्ट्र राज्य लेबरवेल्फेअर साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई राणाप्रताप संघ, पुणे
१९६७   औरंगाबाद मुंबई जिल्हा महाराष्ट्र राज्य लेबरवेल्फेअर नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६८   पंढरपुर – सोलापूर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६९   सांगली मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७०   धुळे मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७१   रत्नागिरी मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई राणाप्रताप संघ, पुणे
१९७२   नाशिक पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७३   अलिबाग – रायगड मुंबई जिल्हा ठाणे जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७४   इचलकरंजी – सांगली मुंबई जिल्हा कुलाबा जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७५   श्रीरामपुर – सांगली सातारा जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७६   बीड पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७७ २६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा जळगांव पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७८ २७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा कोल्हापुर मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७९ २८वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा पुणे पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९८० २९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा उस्मानाबाद मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८१ ३०वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा शहाड – ठाणे मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८२ ३१वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा औरंगाबाद मुंबई शहर मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८३ ३२वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सावंतवाडी – सिंधुदुर्ग  मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८४ ३३वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा नांदेड मुंबई शहर ठाणे जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८५ ३४वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा मनमाड – नाशिक पुणे जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९८६ ३५वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा परभणी पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८७ ३६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सोलापुर मुंबई शहर सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९८८ ३७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा कल्याण – ठाणे  मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८९ ३८वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सांगली मुंबई उपनगर रायगड जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९० ३९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा पिंपरी – पुणे मुंबई शहर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९९१ ४०वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा वडाळा – मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९३ ४१वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा अहमदनगर रायगड जिल्हा मुंबई शहर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९४ ४२वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा कोल्हापुर रायगड जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा
१९९५ ४३वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा स्पर्धा झाली नाही. ———— ———— —————– ——————-
१९९६ ४४वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा इचलकरंजी – सांगली सांगली जिल्हा मुंबई उपनगर कोल्हापुर जिल्हा मुंबई शहर
१९९७ ४५वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा औरंगाबाद मुंबई शहर सांगली जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा ठाणे जिल्हा
१९९८ ४६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा जळगांव मुंबई शहर सांगली जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा नाशिक जिल्हा
१९९९ ४७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा इस्लामपुर – सांगली सांगली जिल्हा अहमदनगर जिल्हा नाशिक जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा
२००० ४८वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा देवरुख-रत्नागिरी मुंबई शहर मुंबई उपनगर नाशिक जिल्हा मुंबई शहर
२००१ ४९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा बाणेर – पुणे रायगड जिल्हा पुणे जिल्हा नाशिक जिल्हा मुंबई उपनगर
२००२ ५०वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा वडाळा – मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापुर जिल्हा मुंबई उपनगर मुंबई शहर
२००३ ५१वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा शिरोळ – कोल्हापुर कोल्हापुर जिल्हा पुणे जिल्हा नाशिक जिल्हा पुणे जिल्हा
२००४ ५२वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा पुणे पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा मुंबई शहर नाशिक जिल्हा
२००५ ५३वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा जळगांव मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर मुंबई उपनगर
२००६ ५४वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा चिपळूण – रत्नागिरी पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२००७ ५५वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा नांदेड ठाणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२००८ ५६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा. स्पर्धा झाली नाही.  —-  —-
२००९ ५७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा भिवंडी -– ठाणे ठाणे जिल्हा रत्नागिरी पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१० ५८वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा गोरेगांव – मुं उपनगर ठाणे जिल्हा सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०११ ५९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा खरडी– पुणे मुंबई उपनगर रत्नागिरी पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०१२ ६०वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा तरुण भारत – सांगली सांगली जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०१३ ६१वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा ठाणे सांगली जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१४ ६२वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा पुणे मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१५ ६३वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा अष्टी – बीड मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१६ ६४वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सांगलीवाडी– सांगली पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१७ ६५वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा लिबर्टी मजदूर संघ कराड – सातारा पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा
२०१८ ६६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सिन्नर – नाशिक रायगड जिल्हा सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१९ ६७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा चिपळूण – रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर
२०२१ ६८वी महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा परभणी स्पर्धा झाली नाही. स्पर्धा झाली नाही. पुणे जिल्हा

मुंबई शहर

२०२२ ६९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा भिवंडी – ठाणे अहमदनगर जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा

मुंबई शहर

२०२२ ७० वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा अहमदनगर मुंबई शहर अहमदनगर जिल्हा पुणे जिल्हा

मुंबई शहर

 

 

loading