वरिष्ठ गट राज्य अजिंक्यपदनिवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा:-

वर्ष नाव ठिकाण पुरुष महिला
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
१९५९ सोलापुर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९६० बडोदा मुंबई विद्यापीठ मिल्स ओनर्सअसोसिएशन विजय क्लब. मुंबई एस. एन. डी. टी. कॉलेज,मुंबई
१९६१ ठाणे मिल्स ओनर्सअसोसिएशन पश्चिम रेल्वे रुईया कॉलेज, मुंबई युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६२ कराद मिल्स ओनर्सअसोसिएशन सोलापुर जिल्हा युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई रुईया कॉलेज, मुंबई
१९६३ मुंबई मध्य रेल्वे मिल्स ओनर्सअसोसिएशन विश्वशांती क्रीडा मंडळ,मुंबई रुईया कॉलेज, मुंबई
१९६४ अहमदनगर मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई विश्वशांती क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६५ पाचगणी पुणे जिल्हा सोलापुर जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६६ मनमाड मुंबई जिल्हा महाराष्ट्र राज्य लेबरवेल्फेअर साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई राणाप्रताप संघ, पुणे
१९६७ औरंगाबाद मुंबई जिल्हा महाराष्ट्र राज्य लेबरवेल्फेअर नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६८ पंढरपुर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९६९ सांगली मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७० धुळे मुंबई जिल्हा सोलापुर जिल्हा नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७१ रत्नागिरी मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई राणाप्रताप संघ, पुणे
१९७२ नाशिक पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा साधना क्रीडा मंडळ, मुंबई नवयुग क्रीडा मंडळ, मुंबई
१९७३ अलिबाग मुंबई जिल्हा ठाणे जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७४ इचलकरंजी मुंबई जिल्हा कुलाबा जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७५ श्रीरामपुर सातारा जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७६ बीड पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७७ जळगांव पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९७८ कोल्हापुर मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९७९ पुणे पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा
१९८० उस्मानाबाद मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८१ शहाड (ठाणे) मुंबई जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८२ औरंगाबाद मुंबई शहर मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई जिल्हा
१९८३ सावंतवाडी मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८४ नांदेड मुंबई शहर ठाणे जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८५ मनमाड पुणे जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९८६ परभणी पुणे जिल्हा सांगली जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८७ सोलापुर मुंबई शहर सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९८८ कल्याण मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९८९ सांगली मुंबई उपनगर रायगड जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९० पिंपरी (पुणे) मुंबई शहर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई शहर
१९९१ वडाळा (मुंबई) पुणे जिल्हा मुंबई शहर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९३ अहमदनगर रायगड जिल्हा मुंबई शहर मुंबई शहर पुणे जिल्हा
१९९४ कोल्हापुर रायगड जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा
१९९५ इचलकरंजी सांगली जिल्हा मुंबई उपनगर कोल्हापुर जिल्हा मुंबई शहर
१९९७ औरंगाबाद मुंबई शहर सांगली जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा ठाणे जिल्हा
१९९८ जळगांव मुंबई शहर सांगली जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा नाशिक जिल्हा
१९९९ इस्लामपुर सांगली जिल्हा अहमदनगर जिल्हा नाशिक जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा
२००० देवरुख मुंबई शहर मुंबई उपनगर नाशिक जिल्हा मुंबई शहर
२००१ बाणेर (पुणे) रायगड जिल्हा पुणे जिल्हा नाशिक जिल्हा मुंबई उपनगर
२००२ वडाळा (मुंबई) मुंबई उपनगर कोल्हापुर जिल्हा मुंबई उपनगर मुंबई शहर
२००३ शिरोळ (कोल्हापुर) कोल्हापुर जिल्हा पुणे जिल्हा नाशिक जिल्हा पुणे जिल्हा
२००४ पुणे पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा मुंबई शहर नाशिक जिल्हा
२००५ जळगांव मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर मुंबई उपनगर
२००६ चिपळूण–रत्नागिरी पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२००७ नांदेड ठाणे जिल्हा पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२००८ स्पर्धा झाली नाही. स्पर्धा झाली नाही.  —-  —-
२००९ ५७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा भिवंडी– ठाणे ठाणे जिल्हा रत्नागिरी पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१० ५८वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा गोरेगांव– मुं उपनगर ठाणे जिल्हा सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०११ ५९वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा खरडी– पुणे मुंबई उपनगर रत्नागिरी पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०१२ ६०वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा तरुण भारत सांगली सांगली जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा ठाणे जिल्हा
२०१३ ६१वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा ठाणे सांगली जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१४ ६२वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा पुणे मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१५ ६३वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा अष्टी बीड मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१६ ६४वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सांगलीवाडी– सांगली पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१७ ६५वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा लिबर्टी मजदूर संघ कराड पुणे जिल्हा कोल्हापुर जिल्हा मुंबई उपनगर पुणे जिल्हा
२०१८ ६६वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा सिन्नर–नाशिक रायगड जिल्हा सांगली जिल्हा पुणे जिल्हा मुंबई उपनगर
२०१९ ६७वी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा चिपळूण – रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा मुंबई शहर पुणे जिल्हा मुंबई शहर

loading